รับประกัน
 การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายต่างดังต่อไปนี้

1. ความเสียหายที่เกิดจากไฟตก ไฟกระชาก ( ควรติดตั้ง UPS และเดินสายดินที่เครื่อง DVR )
2. สินค้ามีสภาพผิดปกติทางรูปทรง เช่น แตก, หัก, งอ, บิ่น, ร้าว
3. สินค้าถูกแก้ไข ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ที่ไม่ใช่จากศูนย์บริการของบริษัทฯ
4. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า อุทกภัย อัคคีภัย
5. สินค้าที่นำไปใช้ผิดจากสเป๊คของสินค้าที่รองรับไว้
6. Void Warranty และ Serial Number ไม่ได้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มีรอยฉีกขาดหรือแก้ไขดัดแปลง
7. ความเสียหายจากอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่ส่งผลให้กล้องได้รับความเสียหายเช่นใช้ไฟเกินกว่าที่กล้องรองรับได้
8. มีรอยไหม้บนแผงวงจร
 
 
 

เงื่อนไขและข้อตกลงการรับประกันอุปกรณ์ Fiber Optic
การรับประกัน 1 ปี มีเงื่อนไขดังนี้
1. ปีแรกฟรีค่าอะไหล่ และค่าแรง
2. ปีที่สองฟรีค่าแรง
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรุ่นให้ในราคาที่ใกล้เคียงกัน กรณีบางรุ่นมีการยกเลิกการผลิตไปแล้ว
4. ระยะเวลาการส่งซ่อมประมาณ 7-15วัน
5. ค่าขนส่งทางไปรษณีย์ ลูกค้าเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าขนส่งคืน
6. บริษัทฯเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ทันที กรณีตรวจพบว่าเป็นความบกพร่องจากผู้ผลิตฯ
7. Adapter เป็นอุปกรณ์แถมให้ลูกค้าจึงไม่อยู่ในเงือนไขการรัปประกันสินค้า

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


  
 CONTACT

บริษัท เอสเคกรุ๊ป (ไทยเเลนด์) จำกัด       

   

ช่วงเวลาทำการ
วันจันทร์-วันเสาร์: 9.00 น. - 17.00 น.
:02-0456530
   : 083-0686714